Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTYLA SEN CATERING DZIAŁAJĄCYM POD ADRESEM HTTP://DIETA.ELK.PL  Z 01.06.2019

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego, świadczonych przez Katarzyna Cywoniuk – Cylwik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Cywoniuk – Cylwik pod adresem Konieczki 15a, 19-300 Ełk, NIP 848-182-56-68.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem usług będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Dostawcy.
 • 2. DEFINICJE
 • Terminy Klient oraz Odbiorca oznaczają pełnoletnią osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy korzystający z Usług.
 • Termin Dostawca oznacza firmę Katarzyna Cywoniuk – Cylwik.
 • Termin Usługa oznacza przygotowanie i dostarczanie przez Dostawcę[1] posiłków w zestawach pod adres wskazany przez Klienta.
 • Termin Zamówienie oznacza Usługę albo Usługi w wybranym przez Klienta jednym z wariantów dostępnych na stronie internetowej www.dieta.elk.pl w zakładce „diety”.
 • 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 • Przedmiotem zamówienia jest Usługa lub Usługi dostępne pod adresem www.dieta.elk.pl w zakładce „diety”. Posiłki dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub w plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta zawierająca nazwę, skład oraz zalecany sposób podania. Opakowania dostarczane są w torbie papierowej z danymi dotyczącymi diety. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce „cennik” na stronie internetowej dieta.elk.pl.
 • 4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 • Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jednej z poniższych form:
  a) pocztą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres motylasen@gmail.com;
  b) poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dieta.elk.pl w zakładce „zamawiam”;
  c) telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu (+48) 513 259 689 lub (+48) 696 762 162;
 • Klient, wysyłając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że:
  a) zawarte w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  c) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
 • Zamówienie uznaje się za ważne w chwili otrzymania przez Klienta, drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia od Dostawcy z danymi dotyczącymi zamówienia. Dostawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym (+48) 513 259 689, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze przekazane przez Dostawcę do realizacji. Klient ma obowiązek poinformować Dostawcę o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po podjęciu decyzji. W razie złożenia przez Klienta zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Dostawca ma prawo do niezrealizowania takiej usługi, do obciążenia Klienta kosztami realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania. Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających uwzględnienia, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Dostawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Dostawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach lub lekach.
 • 5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
 • Klient może dokonać zapłaty za złożone Zamówienie w następujących formach:
  • za pośrednictwem funkcji płatności elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.dieta.elk.pl;
  • przelewem bankowym na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy
 • Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy kwotą należności za dane Zamówienie. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie, za przekazaniem Klientowi stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Klient może wysłać drogą mailową na adres motylasen@gmail.com potwierdzenie dokonania płatności wygenerowane przez system bankowy.
 • 6. DOSTAWA
 • Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty, w ustalonym uprzednio przez Klienta i Dostawcę przedziale czasowym. Zamówienia realizowane są w przedziale czasowym mieszczącym się w godzinach pomiędzy 5:00-14:00. Zamówienia na niedzielę dostarczane są w sobotę rano. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, lub innej/innych okoliczności, nie zgłoszonych z trzydniowym[2] wyprzedzeniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień, lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 • 7. ZMIANA, WSTRZYMANIE REALIZACJI I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 • Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia w wybranych przez siebie dniach, nie później niż do godz. 9:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną datą wstrzymania realizacji Zamówienia. W takim wypadku realizacja opłaconego Zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Klient ma prawo do realizacji wstrzymanej części Zamówienia w terminie 360 dni od daty wstrzymania. W przypadku zmiany rodzaju diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać stosownej dopłaty. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany rodzaju diety na pakiet o niższej wartości. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Dostawcy) Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach przewidzianych dla umowy tygodniowej.
 • 8. REKLAMACJE
 • W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”). Reklamacja winna zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail na adres motylasen@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48)  513 259 689. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Reklamacje dotyczące nieotrzymania paczki w danym dniu muszą zostać złożone do g. 10 danego dnia pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 24 godzin od ich złożenia. Dostawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu złożonej Reklamacji. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź uzyskania rekompensaty. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostarczony posiłek lub posiłki w kwocie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Dostawcy.
 • 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia i celach marketingowych Dostawcy. Administratorem danych jest Radosław Cylwik, wyznaczony w firmaie Katarzyna Cywoniuk – Cylwik Konieczki 15a w Ełku, kod pocztowy 19-300.
 • Klient ma prawo wglądu i zmiany jego danych osobowych gromadzonych przez Dostawcę. Realizacja tego uprawnienia odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 513 259 689 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: motylasen@gmail.com. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prawidłowej realizacji Zamówienia wynikający z odmowy podania przez Klienta tych danych.

 

 • 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 r.
 2. Każdy Klient wraz z pakietem dietetycznym otrzymuje niniejszy regulamin do wglądu.
 3. Złożenie zamówienia i pokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Kredens Smaku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Katarzyna Cywoniuk – Cylwik z siedzibą w Ełku Konieczki 15a 19-300 Ełk, NIP 848 182 56 68 w celu przesyłania informacji handlowych, a także treści marketingowych i reklamowych, ankiet lub opinii pochodzących od Motyla Sen Catering lub podmiotów trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Wskazuję, iż udzielona zgoda jest dobrowolna i udzielam jej świadomie.